Ανακοινώσεις

Είστε εδώ

Δεν αρκεί απλά να έχετε στη κατοχή σας ένα e-shop. Ορισμένες φορές το να πουλήσετε on-line δεν είναι τόσο απλό όσο μπορεί να ακούγεται. Πάντοτε βέβαια υπάρχουνε...

Παραδόθηκε ο προσωπικός διαδικτυακός τόπος του Διευθυντή Ορχήστρας & Συνθέτη Γεώργιου Χλίτσιου.

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ανακοίνωσε την τροποποίηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού της δράσης digi−mobile. Η συνολική δημόσια δαπάνη αυξάνεται σε 30.150.000,...

Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων (Εμπόριο, Τουρισμός, Μεταποίηση, Υπηρεσίες) από το ΕΣΠΑ και πρόκειται για μια...

Παραδόθηκε ο δικτυακός τόπος της εταιρίας Bindaro Ltd. Αναπτύχθηκε σε Drupal7 και είναι πλήρως δυναμική και εύκολα ανανεώσιμη....

Η Δράση «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας» (συνοπτικά ICT4Growth) στοχεύει...

Τα τελευταία χρόνια έχουμε αλλαγή του τοπίου, χάρη στα νέα Λειτουργικά Συστήματα (Operating System – OS) για κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες, όπου κυριαρχούν ουσιαστικά...

Σελίδες